Handelsbetingelser

Alt hvad du skal vide!

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne anvendes nedenstående betingelser:

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer, tilbud, annoncer m.v. Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende såfremt skriftlig aftale foreligger.

Zolutions er kun bundet af tilbud i 14 dage. Såfremt der ikke er gennemført en foranalyse, udarbejdes tilbuddet efter kundens specifikationer, hvorfor der tager forbehold for mangler i disse specifikationer.

Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv. Alle priser angives ekskl. statsafgifter, emballage, miljø & ekspeditionsgebyr.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer og kampagnepriser.

1. Betaling

Enhver betaling er netto kontant medmindre andet udtrykkeligt aftales. Erlægges betaling ikke i rette tid, beregnes rente med Nationalbankens diskonto plus 5 % p.a. af den del af købesummen, som ikke er betalt. Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning.


1.1. Løbende ydelser

For løbende ydelser, eksempelvis service- og lejeaftaler, er sælger ved manglende betaling 10 bankdage efter forfaldsdato og efter forudgående skriftligt påkrav herom berettiget til at afbryde de løbende ydelser uden yderligere varsel. Eventuelle følger heraf, direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste, er sælger uvedkommende. Evt. finansieringsaftaler forudsætter godkendelse af finansieringsselskab.


1.2. Køb på Webshop

Når du handler i Zolutions webshop, betales der via en sikker ePay forbindelse. Det betyder, at kommunikationen er krypteret, så det kun er PBS, der kan opfange dine kort- og kontooplysninger. Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme.

Pengene er reserveret på dit kort eller konto indtil:

  1. Vi hæver beløbet, når vi sender varen, eller

  2.  Indtil pengene bliver frigivet ifølge aftale med din kortudsteder.

Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder.

De oplysninger, der gives i forbindelse med afgivelse af ordre, anvendes i forhold til opkrævning, betaling og forsendelse af varen.


1.3. Miljøgebyr

Miljøgebyret opkræves på baggrund af de omkostninger A/S Zolutions - Art & Design reelt er pålagt ud fra samfundsmæssige hensyn. Miljøgebyret udgør kr. 60,00 pr. ordre.

2. Levering

Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrette køber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid er en ”cirka leveringstid”. Leveringtidsrummet er som udgangspunkt 8-16 i hverdage. Ved forgæves kørsel tillægges yderligere leveringsomkostninger.

3. Returnering

Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale og med reference til tildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 25 %. Zolutions yder 8 dages returret fra fakturadato, dog er Zolutions berettiget til at beregne sig et gebyr på 25 % af fakturabeløbet ved returnering samt ved ændring og annullering. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med Zolutions godkendelse. Det er en betingelse, at varer returneres ubrugt og i original emballage.

4. Annullering

Annullering af ordre på specielt udmålte varer, skaffevarer samt selekterede varer accepteres ikke. Annullering af ordrer accepteres kun undtagelsesvis efter aftale og da kun mod debitering af annulleringsgebyr.

Annulleringsgebyr udgør 25% af købesummen.

Annullering af ordrer, der er placeret hos Zolutions leverandør, er endvidere betinget af leverandørens accept.

5. Installation/ibrugtagelse

Ønsker køber vejledning i betjening af produkterne, kan der laves en aftale med én af vores rådgivere.

6. Produktansvar

I den udstrækning det er juridisk muligt, frasiger Zolutions sig ansvaret for alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål for produktet. Zolutions kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for indirekte, hændelige, særlige skader eller følgeskader, eller for tabt fortjeneste, der forårsages af brugen af produktet, heller ikke hvis Zolutions er underrettet om muligheder for sådanne skader. Zolutions er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Zolutions eller andre, som Zolutions har ansvaret for.

Zolutions er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i kundens besiddelse. Zolutions er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Zolutions kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. I øvrigt henvises til producentens produktansvar.

Zolutions er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Zolutions måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Zolutions skadesløs i samme omfang, som Zolutions ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Zolutions og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem kunden og Zolutions afgøres dog altid ved voldgift.

7. Ejendomsret

Det solgte (inkl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er Zolutions ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Zolutions på købers vegne. 

8. Leveringstid og force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Zolutions eller Zolutions leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Zolutions eller Zolutions leverandørers muligheder for at levere. Zolutions har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Zolutions er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

9. Værneting og lovvalg

Tvister, som måtte opstå som følge af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret. Med undtagelse af Zolutions krav påkøbesummen, skal ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende aftale, herunder dens indhold, ophør og omfang eller misligholdelse m.v. afgøres efter dansk ret.

Særlige handelsbetingelser ved leje

10. Lejebetingelser

Formålet med lejeaftalen er, at lejer får kvalitetsmøbler ind til en fornuftig lejepris pr. måned og samtidig får fleksibiliteten til at til- og fravælge ud fra sit behov løbende.

Formålet for Zolutions er at eje møblerne, så møblerne kommer ud igen og igen til nye lejere, for at tilsikre den længst mulige levetid for møblerne til gavn for miljøet. Det er derfor ikke altid nye møbler, man får, men møblerne vil naturligvis ikke fremstå brugte og slidte, men derimod nye, da vi har forskellige løsninger til dette, ligesom vi upcycler flere dele eller udskifter slidte eller defekte dele. Møblerne vil derfor altid fremstå nye.

Zolutions har ansvaret for møblerne, så hvis de ikke virker, som de skal, eller de er for brugte i udseende, så skal Zolutions kontaktes, så vi kan afhjælpe problemet.

Hvis møblerne er slidte, vil der være rabat. Det er først muligt at få en evt. rabat på møbler ved bestilling af nye, hvor Zolutions vil se, hvad der er på lager af brugte møbler og tilbyde en evt. rabat, hvis det er muligt.  


10.1. Kundens forpligtelser

Som kunde under lejebetingelsernerne er der følgende forpligtelser

  • Følge Zolutions anvisninger for brug af produkterne.

  • Uden ophold give Zolutions personale adgang til produkterne.

  • Ikke fjerne eller tilføje diverse mærkater.

  • Behandle produkterne ansvarsfuldt, som var det kundens ejendele. 


10.1.1 Prisændringer

Zolutions er berettiget til en gang hvert kalenderår at forhøje priserne med den årlige procentvise stigning i nettoprisindekset eller max 5%. Medmindre at aftalen har en fastsat pris i perioden.


10.1.2 Løbetid

De første tre måneder er uopsigelige, herefter er der kun løbende måned + én måneds opsigelse.


10.1.3 Ophævelse

Zolutions har ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt: 

  • Kunden, trods påkrav afgivet efter forfaldsdagen, ikke inden 10 dage har betalt forfaldne skyldige beløb.

  • Kunden bruger produkterne i strid med de gældende forskrifter.

  • Kunden går konkurs, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller frivillig akkord, træder i likvidation eller anden form for insolvens behandling.

  • Kunden i øvrigt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale. 


10.2.0 Generelle betingelser

Følgende er generelle betingelser, der gør sig gældende for alle lejeaftaler, medmindre andet er aftalt.


10.2.1 Forudsætning

Der er ikke returret på bestilte eller leverede varer og ydelser.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles  Zolutions snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter leveringstidspunktet.


10.2.2 Rettidig betaling

Alle beløb skal betales senest på forfaldsdagen angivet på fakturaen. Ved betaling efter forfaldsdagen er Zolutions berettiget til at kræve et rykkergebyr samt morarenter af det for sent betalte beløb med 2% pr. påbegyndt måned. Betalingsbetingelser er 8 dage netto, medmindre andet er skriftligt aftalt særskilt.


10.2.3 Ansvar

Zolutions kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab – herunder omkostninger ved forsinket levering, fejl på produkter og påfølgende reparationstid eller andre omstændigheder.

Kun forsinkelser over 30 dage kan påberåbes af kunden.

Ved forsinkelser vil aftalen først starte op ved levering.


10.2.4 Force Majeure

Zolutions er ansvarsfri, såfremt aftalens opfyldelse hindres eller bliver urimeligt byrdefuld på grund af omstændigheder, der traditionelt betragtes som force majeure begivenheder (herunder epidemi og/eller pandemi samt arbejdskonflikter hos Zolutions), eller på grund af mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.


10.2.5 Værnepligt

Tvist eller krav i anledning af nærværende kontrakt skal afgøres af det danske Voldgiftsinstitut.


10.2.6 Situationer ikke omfattet af aftalen

Denne aftale omfatter ikke reparationer, som skyldes brand, vandskade, tyveri, hærværk eller ulykker. Endvidere omfatter aftalen ikke reparationer, som skyldes kundens uagtsomhed, forsømmelse i betjening, flytning af produkterne eller uautoriserede reparationsforsøg. Support på udstyr, som er blevet beskadiget som følge af naturkatastrofer (herunder, men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, jordskælv eller orkaner), misbrug, uheld, misbrug af det understøttede produkt eller dets komponenter, modificeringer, upassende fysisk driftsmiljø, ukorrekt vedligeholdelse foretaget af kunden. Flytning af det understøttede produkt, fjernelse eller modificering af labels til identifikation af produkterne må ikke fjernes og medfører erstatningsansvar.

Spørgsmål til handelsbetingelserne

Hvis du har spørgsmål omkring vores handelsbetingelser, eller du bare vil vide mere, så kontakt os på

+45 70 70 74 73