Handelsbetingelser

Alt hvad du skal vide!

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne anvendes nedenstående betingelser:

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer, tilbud, annoncer m.v. Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende såfremt skriftlig aftale foreligger.

Zolutions er kun bundet af tilbud i 14 dage. Såfremt der ikke er gennemført en foranalyse, udarbejdes tilbuddet efter kundens specifikationer, hvorfor der tager forbehold for mangler i disse specifikationer.

Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv. Alle priser angives ekskl. statsafgifter, emballage, miljø & ekspeditionsgebyr.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer og kampagnepriser.

1. Betaling

Enhver betaling er netto kontant medmindre andet udtrykkeligt aftales. Erlægges betaling ikke i rette tid, beregnes rente med Nationalbankens diskonto plus 5 % p.a. af den del af købesummen, som ikke er betalt. Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning.


1.1. Løbende ydelser

For løbende ydelser, eksempelvis service- og lejeaftaler, er sælger ved manglende betaling 10 bankdage efter forfaldsdato og efter forudgående skriftligt påkrav herom berettiget til at afbryde de løbende ydelser uden yderligere varsel. Eventuelle følger heraf, direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste, er sælger uvedkommende. Evt. finansieringsaftaler forudsætter godkendelse af finansieringsselskab.


1.2. Køb på Webshop

Når du handler i Zolutions webshop, betales der via en sikker ePay forbindelse. Det betyder, at kommunikationen er krypteret, så det kun er PBS, der kan opfange dine kort- og kontooplysninger. Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme.

Pengene er reserveret på dit kort eller konto indtil:

  1. Vi hæver beløbet, når vi sender varen, eller

  2.  Indtil pengene bliver frigivet ifølge aftale med din kortudsteder.

Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder.

De oplysninger, der gives i forbindelse med afgivelse af ordre, anvendes i forhold til opkrævning, betaling og forsendelse af varen.


1.3. Miljøgebyr

Miljøgebyret opkræves på baggrund af de omkostninger A/S Zolutions - Art & Design reelt er pålagt ud fra samfundsmæssige hensyn. Miljøgebyret udgør kr. 60,00 pr. ordre.

2. Levering

Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrette køber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid er en ”cirka leveringstid”. Leveringtidsrummet er som udgangspunkt 8-16 i hverdage. Ved forgæves kørsel tillægges yderligere leveringsomkostninger.

3. Returnering

Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale og med reference til tildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 25 %. Zolutions yder 8 dages returret fra fakturadato, dog er Zolutions berettiget til at beregne sig et gebyr på 25 % af fakturabeløbet ved returnering samt ved ændring og annullering. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med Zolutions godkendelse. Det er en betingelse, at varer returneres ubrugt og i original emballage.

4. Annullering

Annullering af ordre på specielt udmålte varer, skaffevarer samt selekterede varer accepteres ikke. Annullering af ordrer accepteres kun undtagelsesvis efter aftale og da kun mod debitering af annulleringsgebyr.

Annulleringsgebyr udgør 25% af købesummen.

Annullering af ordrer, der er placeret hos Zolutions leverandør, er endvidere betinget af leverandørens accept.

5. Installation/ibrugtagelse

Ønsker køber vejledning i betjening af produkterne, kan der laves en aftale med én af vores rådgivere.

6. Produktansvar

I den udstrækning det er juridisk muligt, frasiger Zolutions sig ansvaret for alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål for produktet. Zolutions kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for indirekte, hændelige, særlige skader eller følgeskader, eller for tabt fortjeneste, der forårsages af brugen af produktet, heller ikke hvis Zolutions er underrettet om muligheder for sådanne skader. Zolutions er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Zolutions eller andre, som Zolutions har ansvaret for.

Zolutions er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i kundens besiddelse. Zolutions er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Zolutions kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. I øvrigt henvises til producentens produktansvar.

Zolutions er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Zolutions måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Zolutions skadesløs i samme omfang, som Zolutions ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Zolutions og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem kunden og Zolutions afgøres dog altid ved voldgift.

7. Ejendomsret

Det solgte (inkl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er Zolutions ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Zolutions på købers vegne. 

8. Leveringstid og force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Zolutions eller Zolutions leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Zolutions eller Zolutions leverandørers muligheder for at levere. Zolutions har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Zolutions er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

9. Værneting og lovvalg

Tvister, som måtte opstå som følge af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret. Med undtagelse af Zolutions krav påkøbesummen, skal ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende aftale, herunder dens indhold, ophør og omfang eller misligholdelse m.v. afgøres efter dansk ret.

Spørgsmål til handelsbetingelserne

Hvis du har spørgsmål omkring vores handelsbetingelser, eller du bare vil vide mere, så kontakt os på

+45 70 70 74 73