Generelle salgs- og leveringsbetingelser for A/S Zolutions - Art & Design

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne finder nedenstående betingelser anvendelse:

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer, tilbud, annoncer m.v. Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende såfremt skriftlig aftale foreligger.

Zolutions er kun bundet af tilbud i 14 dage. Såfremt der ikke er gennemført en foranalyse, udarbejdes tilbuddet efter kundens specifikationer, hvorfor der tager forbehold for mangler i disse specifikationer.

Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv. Alle priser angives ekskl. statsafgifter, emballage, miljø & ekspeditionsgebyr.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer og kampagnepriser.

Betaling:
Enhver betaling er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales. Erlægges betaling ikke i rette tid, beregnes rente med Nationalbankens diskonto plus 5 % p.a. af den del af købesummen som ikke er betalt. Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning.

For løbende ydelser, eksempelvis Service- Drift og Hosting aftaler, er sælger ved manglende betaling 10 bankdage efter forfaldsdato og efter forudgående skriftligt påkrav herom berettiget til at afbryde de løbende ydelser uden yderligere varsel. Eventuelle følger heraf, direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste, er sælger uvedkommende. Evt. finansieringsaftaler forudsætter godkendelse af finansieringsselskab.

Miljøgebyr:
Miljøgebyret opkræves på baggrund af de omkostninger A/S Zolutions - Art & Design reelt er pålagt ud fra samfundsmæssige hensyn. Miljøgebyret fastsættes ud fra ordre summen:
0 - 100 DKK. = 0,- i miljøgebyr
300 - 10.000 DKK = 30,- i miljøgebyr
10.000 - 100.000 DKK = 60,- i miljøgebyr
> 100.000 = 120,- i miljøgebyr
Alle ovenstående priser er ex. moms

Levering:
Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrette køber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid er en ”cirka leveringstid”.

Returnering:
Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale, med reference til tildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 25 %. Zolutions yder 8 dages returret fra fakturadato, dog er Zolutions berettiget til at beregne sig et gebyr på 15 % af fakturabeløbet ved returnering samt ved ændring og annullering. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med Zolutions godkendelse. Det er en betingelse, at varer returneres ubrugt og i original emballage.

Annullering:
Annullering af ordre på specielt udmålte varer, skaffevarer samt selekterede varer accepteres ikke. Annullering af ordrer accepteres kun undtagelsesvis efter aftale og da kun mod debitering af annulleringsgebyr.

Annulleringsgebyr 25% af købesummen.

Annullering af ordrer, der er placeret hos Zolutions leverandør, er endvidere betinget af leverandørens accept. Software tages ikke retur.

Installation/ibrugtagning:
Ønsker køber vejledning i betjening af udstyr og programmel kan der træffes aftale om konsulentbistand, der betales som regningsarbejde, eller i henhold til instruktionsprisliste.

Reklamationer:
Køber skal straks ved modtagelsen, og inden leverancen tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler. Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering. Fremsættes reklamationen ikke indenfor den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelse.

I tilfælde af reklamation kan man med fordel udfylde vores Reklamationsformular (åbnes i nyt vindue).

Reklamationsret:
For direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste - der påføres køberen på grund af materiale- og fabrikationsfejl, hardware- og softwarefejl, samt for beskadigelse/tab af data og/eller programmer - påtager sælger sig ingen erstatningspligt. Herunder krav som følge af virus-/hackerangreb, uanset omfanget eller arten heraf, uanset hvorledes angrebet er overført eller viderebragt eller som aftalens ydelser skulle have forhindret. Virus-/hackerangreb defineres som ondskabsfuld software eller andre programmer, data eller koder (inklusiv men ikke begrænset til "orme", "logic bombs" eller "trojanske heste") der kan sprede sig selv eller kan blive produceret ved hjælp af datamedier eller netværk af en hver art inklusiv Internettet, og som indeholder eller kan udlæse destruktive eller fejlproducerende funktioner.

I tilfælde af handelskøb er det de til enhver tid gældende regler for reklamationsret fra Zolutions’ underleverandører, som er gældende. Der ydes ikke herudover nogen form for reklamationsret, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om udvidet reklamationsret.

Produktansvar:
I den udstrækning det er juridisk muligt, frasiger Zolutions sig ansvaret for alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål for produktet. Zolutions frasiger sig endvidere alt ansvar for og forpligtelse til at understøtte produkter til alle operativsystem miljøer - f.eks. i form af sikring af kompatibilitet med fremtidige versioner af software eller hardware. Zolutions kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for indirekte, hændelige, særlige skader eller følgeskader, eller for tabt fortjeneste, opsparing eller tab af data, der forårsages af brugen af produktet, heller ikke hvis Zolutions er underrettet om muligheder for sådanne skader Zolutions er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Zolutions eller andre, som Zolutions har ansvaret for.

Zolutions er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i kundens besiddelse. Zolutions er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Zolutions kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. I øvrigt henvises til producentens produktansvar.

Zolutions er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Zolutions måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Zolutions skadesløs i samme omfang, som Zolutions ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Zolutions og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem kunden og Zolutions afgøres dog altid ved voldgift.

Performance:
Zolutions fraskriver sig ansvaret for opfyldelse af kundens forventninger til det udviklede systems performance (svartider m.v.), med mindre de i aftalen er klart beskrevet, at overholdelsen af disse kan måles nøjagtigt, at miljøet (hardware og software platform) er specificeret, at tidsrammen for afprøvningen er angivet og at det er fastlagt under hvilken brugermæssig belastning produktets performance skal eftervises.

Overholder kunden ikke de aftalte betingelser for eftervisningen af forventningerne til performance, eller foretages der efter kundens foranledning ændringer i specifikationer under projektforløbet, bortfalder alle af Zolutions stillede performance garantier.

Ejendomsret:
Det solgte (inkl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er Zolutions ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Zolutions på købers vegne.

Kunden erhverver brugsretten til produktet/produkterne til anvendelse inden for de(t) aftalte formål i henhold til den indgåede kontrakt. Zolutions bevarer ophavs- og ejendomsretten til produktet/produkterne.

Leveringstid og force majeure:
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Zolutions eller Zolutions leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Zolutions eller Zolutions leverandørers muligheder for at levere. Zolutions har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Zolutions er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Værneting og lovvalg:
Tvister, som måtte opstå som følge af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret. Med undtagelse af Zolutions krav påkøbesummen, skal ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende aftale, herunder dens indhold, ophør og omfang eller misligholdelse m.v. afgøres efter dansk ret.